Stypendia

Świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym  tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla obywateli Ukrainy

W Centrum Usług Społecznych  można składać wnioski dot. przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szklone i zasiłek szkolny na podstawie art. 53 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.  i zostali wpisani do rejestru  PESEL – UKR, przebywają na terenie Miasta i Gminy Myślenice oraz dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

Świadczenia te realizowane są  jako refundacja poniesionych kosztów na cele edukacyjne, dlatego koniecznością jest zbieranie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Wniosek o świadczenia  składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.                                                                                                     

Wniosek należy złożyć w budynku CUS przy ul. Słowackiego 82 w godzinach: w poniedziałek 7.00-17.00 oraz od wtorku do piątku 7.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu  terminu pod  nr. 501-219-380.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.