Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

28.02.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr D.021.20.2023

z dnia 28.02.2023r.

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod nazwą „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.