Usługa indywidualnej rehabilitacji wodnej dla mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 180 godz

05.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Usługa indywidualnej rehabilitacji wodnej dla mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 180 godz.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi – wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji usługi: I – X 2023 r.
  3. Godzina usługi wynosi do 60 minut.
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi (ponad 180 godzin)       w przypadku zaistnienia takiej konieczności i pozyskania źródła finansowania.
  2. Standardy, o których mowa powyżej stanowią uzupełnienie niniejszego opisu przedmiotu usługi.