Zadania asystenta rodziny z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • Wspieranie i towarzyszenie emocjonalne rodzinie.
 • Opracowanie i realizacja we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, indywidualny plan pracy podlega konsultacji z pracownikiem socjalnym wnioskującym o przyznanie rodzinie asystenta.
 • Opracowywanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej PCPR, Planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • Opracowywanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • Opracowywanie ocen  i wniosków oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Centrum po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny,
 • Opracowywanie w konsultacji z pracownikiem socjalnym odpowiedzi na wniosek sądu, o udzielenie informacji dotyczących spraw opiekuńczo-wychowawczych małoletniego i jego Środowiska.
 • Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 • budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności             wychowawczych, uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka),
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie

                        potrzeby: leczenie i rehabilitacja),

 • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
 • treningu w celu zdobycia/poprawy prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz podziału obowiązków na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
 • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą sprzętów, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
 • Motywowanie do udziału w warsztatach edukacyjnych dla rodziców oraz w zajęciach grupy wsparcia dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez organizowanie prostych zajęć psychospołecznych typu gry symulacyjne, rysunki, bajki, scenki itp. W razie potrzeby motywowanie rodziców do zapisu dzieci na ww. zajęcia.
 1. Kierowanie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia”.
 2. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa oraz informowanie niezwłocznie odpowiednich służb w tym: Dyrektora Centrum lub Organizatora Wspierania Dziecka i Rodziny, pracownika socjalnego, kuratora sądowego, Policję, Pogotowie Ratunkowe, najbliższą rodzinę, PCPR.
 3. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 4. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracy z rodziną.
 5. Sporządzanie co 6 miesięcy Okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie jej do akceptacji przez Dyrektora Centrum.
 6. Po zakończeniu pracy z rodziną, asystent sporządza Ocenę Końcową Pracy asystenta z Rodziną wskazując na osiągnięte cele. Ocenę przedstawia pracownikowi socjalnemu, który wnioskuje do  Dyrektora o zakończenie pracy asystenta w rodzinie.
 7. Po zakończeniu pracy z rodziną, rodzina monitorowana jest przez asystenta minimum przez okres 3 miesięcy.
 8. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami specjalizującymi się w pracy z rodziną, a także z właściwymi organizacjami pozarządowymi.
 9. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 10. Współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny oraz Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR.
 11. Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
 12. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
 13. Zdobywanie niezbędnej wiedzy i przekazywanie jej rodzinie, celem ułatwienia podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie rodzicowi informacji związanej z jego potrzebami, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć to może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek, zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji, objawów choroby i sposobu jej leczenia, itd.).
 14. Rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie rodzicowi nawiązywania kontaktów z innymi rodzicami,(np. grupa wsparcia dla rodziców, rodziny wspierające); stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie).
 15. Udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych, prawnych.

Bliższych informacji w zakresie wsparcia asystenta rodziny udzielą:

 • Małgorzata Śmigla – Organizator Wsparcia Dziecka i Rodziny

tel. 12 272 19 98 lub 519 541 545

 • Irena Iwanicka – Asystent rodziny

tel. 12 272 19 98 lub 576 823 786