Zasady udzielania wsparcia asystenta rodziny

Procedura uzyskania wsparcia asystenta rodziny

 1. Pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, po zdiagnozowaniu
  problemów opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie usługą
  przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy, świadczoną
  w ramach usługi i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na udział w usłudze asystenta rodziny.
 2. Wsparcie asystenta jest przyznawane bez względu na dochód rodziny.
 3. Asystenta rodziny może mieć także przyznana rodzina, z której dziecko jest  umieszczone w pieczy zastępczej. Jego praca skupia się wówczas na tym, by stworzyć w rodzinie warunki pozwalające na powrót do niej dziecka.
 4. Wywiad i wniosek opiniuje Organizator Wspierania Dziecka i Rodziny.
 5. W przypadku wniosku o objęcie rodziny usługą asystenta rodziny, zgłoszonego przez
  instytucję zewnętrzną, zgłoszenie przekazywane jest do pracownika socjalnego do spraw wsparcia dziecka i rodziny, który na podstawie wywiadu środowiskowego, ustala czy zasadne jest objęcie usługą asystenta rodziny. Ponadto pracownik socjalny rozeznaje także, czy rodzina jest zainteresowana współpracą z asystentem. W przypadku zasadności objęcia usługą asystenta rodziny, pracownik socjalny wnioskuje o takie wsparcie do Dyrektor Centrum Usług Społecznych.
 6. W przypadku kiedy asysta rodziny przyznana jest wyrokiem/ postanowieniem Sądu asystent podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Niepodjęcie przez rodzinę współpracy z asystentem, skutkować będzie poinformowaniem o tym fakcie Sądu.
 7. Pracownik socjalny przekazuje stosowną informację do instytucji, która złożyła wniosek o objęcie rodziny usługą asystenta rodziny.

Nawiązanie współpracy z rodziną przez asystenta i realizacja usługi:

 1. Asystent rodziny, po otrzymaniu wywiadu środowiskowego z rodziną, zakwalifikowaną do usługi, niezwłocznie zapoznaje się z wywiadem środowiskowym i pozostałą dokumentacją rodziny, będącą w dyspozycji centrum oraz nawiązuje kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę, ustalając termin wspólnej wizyty u rodziny.
 2. W trakcie wizyty w środowisku rodzina wraz z asystentem omawia zasady współpracy z asystentem i podpisuje zgodę na aktywną współpracę z asystentem.
 3. Od momentu rozpoczęcia współpracy asystent rodziny zapoznaje się z rodziną, stara się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących jej sytuacji, problemów i ograniczeń, a także zasobów i możliwości. Pozyskuje również informację odnośnie oczekiwań poszczególnych członków rodziny. Precyzuje zakres usług oferowanych przez asystenta rodziny i ustala wspólnie z rodziną cele/zadania do osiągnięcia oraz sposoby ich realizacji.
 4. Częstotliwość spotkań i czas trwania wizyt asystenta w rodzinie uzależnione są od
  indywidualnych potrzeb rodziny, przeważnie jednak 1 x w tyg.
 5. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Godziny świadczenia usług są elastyczne i dostosowane do potrzeb rodziny. Każde spotkanie odnotowane jest w karcie pracy z rodziną.
 6. Po uzyskaniu wystarczającej ilości informacji o sytuacji rodziny asystent sporządza swoją diagnozę sytuacji rodziny i, we współpracy z rodziną, opracowuje długofalowy plan pracy z rodziną.
 7. Plan pracy z rodziną zostaje opracowany nie później niż do 2 miesiąca od rozpoczęcia współpracy i może być modyfikowany w trakcie trwania usługi, w zależności od potrzeb.
 8. Asystent dokonuje również okresowej oceny sytuacji rodziny, którą przedstawia Dyrektorowi centrum co pół roku.
 9. W przypadku uzyskania przez asystenta rodziny ważnych informacji, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia członków rodziny, niezwłocznie podejmuje działania interwencyjne, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 10. Współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym, prowadzącym rodzinę, a asystentem rodziny trwa przez cały okres realizacji usługi i zakłada stałą wymianę niezbędnych informacji poprzez kontakty osobiste, telefoniczne lub drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji usługi asystenta, asystent informuje Organizatora Wspierania Dziecka i Rodziny i wspólnie podejmują decyzję odnośnie dalszych działań.
 12. Asystent rodziny na bieżąco omawia z Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny postępy w pracy z rodziną oraz ewentualne trudności w realizacji podjętych zadań.

Głównym celem asystentury w rodzinie  jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, która umożliwi im bycie samodzielnym. Pozwoli wypełniać tak role rodzica,
aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.
Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta, bądź w sytuacji rezygnacji przez rodzinę z wsparcia.