Wsparcie dziecka i rodziny

W Zespole Wspierania Dziecka i Rodziny możesz uzyskać pomoc w zakresie:

 • poradnictwa- w postaci konsultacji, spotkań wspierających;
 • udzielania informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych dotyczących dzieci i poszczególnych członków rodziny;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii, usług społecznych lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • przyznania rodzinie asystenta rodziny;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin;
 • przygotowania opinii o sytuacji materialno-bytowej osób i rodzin (na wniosek uprawnionych organów lub strony);
 • rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych, prawnych.

Ponadto pracownik socjalny:

 • prowadzi monitoring sytuacji dziecka w rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
 • współpracuje i współdziała z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, działa na rzecz łagodzenia konsekwencji ubóstwa w rodzinie
 • podejmuje w rodzinie działania profilaktyczne mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej
 • współpracuje interdyscyplinarnie na rzecz dziecka w rodzinie a w szczególności na rzecz dziecka krzywdzonego
 • współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, ochrony zdrowia psychicznego oraz z sądami, policją i innymi
 • w ramach interwencyjnych działań przeprowadza w miejscu zamieszkania wywiad rodzinny w celu ustalenia sytuacji dziecka i rodziny oraz udziela adekwatnej pomocy
 • motywuje do uczestnictwa dzieci w zajęciach w placówce wsparcia dziennego, jak również korzystania z innych usług oferowanych przez Centrum.

Dzięki wsparciu zespołu możesz uzyskać:

 • wskazówki jak samodzielne rozwiązywać problemu będącego przyczyną trudnej sytuacji dziecka i rodziny
 • informacje gdzie szukać specjalistycznej pomocy
 • wzmocnienia w dążeniu do odbudowy i odzyskania zdolności do prawidłowego funkcjonowania rodziny
 • wsparcia w przeżywanej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.