Opieka nad dzieckiem do lat 3

Uchwała Nr 521/LIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 sierpnia 2022

Harmonogramu kontroli żłobków i klubów dziecięcych w 2021 r. zobacz »

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych – zobacz »

Wykaz dziennych opiekunów – zobacz »

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Odnośnik do e-formularza    https://empatia.mpips.gov.pl/

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta i Gminy Myślenice prowadzony jest przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Wniosek o wpis do rejestru nowo powstającego żłobka lub klubu dziecięcego może być składany wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl), prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dostęp do ww. portalu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w  Myślenicach dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy za pośrednictwem portalu Emp@tia i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem portalu Emp@tia. 

Kogo może prowadzić żłobek lub klub dziecięcy

Podmiotów chcących prowadzić żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Myślenice:

 • instytucji publicznych,
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wymagania do wpisu do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
  1. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2;
  1. odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
 4. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 6. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 7. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 8. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
 11. Statut/ Regulamin Organizacyjny

Ważne!

Dyrektor CUS w Myślenicach w celu sprawdzenia ww. danych może żądać od podmiotu: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Wnioski – Formularze

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych znajduje się na stronie:

Odnośnik do e-formularza    https://empatia.mpips.gov.pl/

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w gminie Myślenice wynosi 848,40 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 222/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach -Małopolski Bank Spółdzielczy

Numer rachunku – 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach – Zespół Wspierania Dziecka i Rodziny

tel. 12 272 19 98, 519 541 545

e-mail: sekretariat@cusmyslenice.pl

Miejsce składania dokumentów

Wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

Termin załatwienia sprawy

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach jest zobowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru  w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z załączoną do niego dokumentacją

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75).
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
 4.  Uchwałą Nr 222/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uwagi i dodatkowe informacje

 Odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 3. w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wnioski

Harmonogram