Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów, które następują kolejno po sobie:

  1. Wszczęcie procedury Niebieskie Karty. W praktyce to wypełnienie karty A procedury NK.
  2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy. Udzielanie szeroko rozumianego wsparcia polegającego na działaniach informacyjnych, edukacyjnych, pomocowych, które rozpoczynają się w czasie spotkania grupy roboczej podczas sporządzania karty C procedury NK
  3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy. Między innymi informacja, że przemoc jest karalna, wskazanie możliwości zmiany swojego zachowania m.in. poprzez udział w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy
  4. Realizacja indywidualnego planu pomocy. Odwiedzanie rodziny w środowisku przez dzielnicowego Policji, pracownika socjalnego, psychologa z CUS, kontakt telefoniczny itp.
  5. Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”. Każde fakty związanez przemocą w danej rodzinie są dokumentowane.
  6. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”. Procedura się kończy gdy ustanie przemoc, istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, zrealizowany zostanie indywidualny plan pomocy bądź jest brak zasadności podejmowania działań.

Czas trwania procedury nie jest określony przepisami. Realizacja planu pomocy i monitorowanie  sytuacji w rodzinie  jest indywidualne i może trwać od kilku miesięcy do nawet dwóch lat. Dla ciekawości ze statystyki Centrum Usług Społecznych w Myślenicach wynika, że przeciętny czas prowadzenia procedury NK w naszej jednostce w badanych latach 2019 – 2020 wyniósł 194 dni, czyli nieco powyżej pół roku.