26.05.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Grupowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Myślenice w wieku od 7. do 15. Roku życia w wymiarze maksymalnie 45 h

Informacje dodatkowe:

  1. Preferowane jest, aby usługodawca zapewnił własny lokal na terenie gminy Myślenice.
  2. Lokal na ternie gminy Myślenice musi być dostosowany do realizacji usługi i spełniać wymagania określone w Standardach jakości usług społecznych realizowanych w ramach Programu Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach stanowiących załącznik do niniejszego Rozeznania. Wykonawca w swojej ofercie wskaże jego adres 
  3. Terminy realizacji usługi VI-X 2023r.
  4. Czas trwania jednego spotkania grupowego to 1,5 h zegarowej
  5. Czas realizacji usługi to max 45h,z czego przynajmniej polowa czasu realizacji usługi winna się odbywać w godzinach popołudniowych (14:00 – 20:00)
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi (ponad 45h)               w przypadku zaistnienia takiej konieczności i pozyskania źródła finansowania.
  7. Standardy, o których mowa powyżej stanowią uzupełnienie niniejszego opisu przedmiotu usługi.